Kundcase

JOTIB har hjälpt en mängd kommuner över hela Sverige från Kiruna i norr till Burlöv i söder. Nedan följer ett par kundcase för att fördjup och förtydliga styrkan att använda Jotib.

Jotib har hjälpt över 50 kommuner att skapa balans och framgång i sina verksamheter.

Intervju med  Maria Bengtsson,

verksamhetschef stöd i ordinärt boende Karlshamn kommun

Beskriv Jotibs uppdrag hos er.

Vi hade ett behov av att förstå bemanningsekonomi från grunden och började med Jotibmodellen. När bemanningsprocessen sedan kunde erbjudas kändes det som ett självklart val att koppla på även den delen. Jotibs uppdrag är att öka vår kunskap, belysa våra utmaningar och vara ett stöd i vårt arbete.

Vad är er upplevelse av projektet som helhet?

(Både Jotibmodellen och bemanningsprocessen)

 I dess helhet har upplevelsen varit bra och att det finns tydliga kopplingar i alla delar till våra processer och vår vardag. Det är en spännande och arbetsam resa som tar tid. Det som är avgörande för resultat är att Jotib hjälper oss med kunskap och stöd men att vi gör jobbet själva, det är då kunskap stärks i organisationen. Genom upplägget med regelbundna träffar och uppföljningar över tid skapas bättre förutsättningar för en djupare kunskap och förståelse samt att inte tappa fart och i arbetet.


Vad har arbetet givit er?

Kompetensutveckling och ökad förståelse för bemanningsprocessens samtliga delar. Vi ser över våra processer, strukturer och arbetssätt med andra ögon än tidigare. Vi driver verksamheten mer effektivt idag vilket gör att vi använder våra resurser på ett smart och förhoppningsvis attraktivt sätt. 

Vad tycker ni om samarbetet med oss?

Samarbetet med Jotib fungera mycket bra och vi upplever en väl fungerande dialog. Det finns alltid en grundplanering innan uppstart, uppföljning efter varje träff och en flexibilitet att göra justeringar i grundplanering utefter behov och önskemål. Tillgänglighet till support är god. 

Intervju med  Carina Gullemo,

socialchef i Ludvika kommun

Beskriv Jotibs uppdrag hos er.

Jotibs uppdrag har varit att utbilda våra chefer, bemanningsadministratörer och planeringsombud i personal- och bemanningsoptimering. Upplägget har fokuserats på planering av personalresurser både idag men innefattar även vikten av att lyfta blicken och tänka mer strategiskt så vi står mer redo i framtiden. Målet har varit att deltagarna ska få en kunskapsbas som stödjer dem i deras komplexa vardag. Att få verktyg för att angripa dagens och morgondagens utmaningar kring schema- och bemanning på ett nytt och hållbart sätt. Utbildningen gav deltagarna kunskap i allt från:

• Vikten av Systematisk uppföljning.

• Hur kulturen i verksamheten påverkar och hur man får en positiv sådan.

• Vikten av ett fungerande samarbete mellan olika verksamheter.

• Hur effektiva och hållbara scheman kan skapas.


Deltagarna har dessutom fått kunskap i hur allt detta sammantaget påverkar det ekonomiska utfallet liksom arbetsuppgifter, insatser, kompetens och planering.Vad är er upplevelse av projektet som helhet? Det har varit en givande och positiv upplevelse med kunniga utbildare som gett deltagarna och organisationen en bra och gedigen grund att jobba vidare med. 

Vad har arbetet givit er?

Arbetet har gett en bra grund, det har skapats förståelse och då inte enbart när det gäller att ge kunskap i det uppdraget syftat till utan även kring våra olika yrkesroller, erfarenheter, funktioner, processer och flöden mm. Det har inte enbart handlat om att få kunskap genom att lyssna utan här har deltagarna fått vara aktiva och hämta information från den egen verksamheten som de sedan fått bearbeta för att skapa förståelse hur saker och ting hänger ihop och hur och vad de påverkar i nästa steg. Det har skapat många Aha-upplevelser som resulterat till både skratt men också en viss frustation och belyst områden där det finns otydligheter i exempelvis processer, rutiner, arbetsbeskrivningar. 

Vad tycker ni om samarbetet med oss?

Det har varit ett bra samarbete, vi har hela tiden haft avstämningar. Jotib har varit lyhörda och gett oss vägledning, informerat om vad som fungerar och inte fungerar i dagsläget och gett oss input på vad de ser att vi behöver göra och prioritera för att möta både dagens och framtidens utmaningar inom området. Jotib har också sett ett värde i att ha med och informera politikerna under resans gång. Både när det gäller vad vi behöver prioritera och vad konsekvenserna blir om det inte prioriteras.

Nyfiken?

Kontakta oss så berättar vi mer!